Regulamin szkoleń

Przed zgłoszeniem się na szkolenie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Szczególnie zwracamy uwagę na warunki zakwalifikowania naszkolenie.

Regulamin szkoleń

„Nauczanie to nie napełnianie zbiornika, lecz rozpalanie ognia.”

– Carl Gustav Jung

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

§ 1. Wraunek zakwalifikowania na szkolenie

Warunkiem zakwalifikowana na szkolenie jest wpłata zaliczki bądź całej kwoty na wskazane
poniżej konto. Dla poszczególnych szkoleń są to kwoty wymienione poniżej:

Zaliczka w kwocie 500 zł (bądź cała kwota):

  • Bilateralna Integracja – program indywidualny
  • Johansen – Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS
  • MNRI® – wszystkie Szkolenia MNRI®
  • FDM – Fascial Distortion Model

Zaliczka w kwocie 330 zł (odpowiada całej kwocie za szkolenie):

  • Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD

Zaliczka w kwocie 300 zł (bądź cała kwota):

  • Wszystkie inne szkolenia, które nie zostały wymienione wyżej.

§ 2. Dodatkowe waraunki na szkolenia MNRI®

Uczestnik zapisujący się na szkolenia MNRI®, posiadające wymagania wstępne, w formularzu zgłoszeniowym powinien podać numery zaświadczeń szkoleń, które ukończył i które są wymagane do zakwalifikowania się na dane szkolenie.

Wymagania wstępne są opisane na naszej stronie internetowej https://asto.edu.pl/sciezka-edukacji-mnri/.

§ 3. Numer konta bankowego

Zaliczkę (bądź całą kwotę) należy wpłacić na konto:

Citibank 28 1030 0019 0109 8503 0011 0834

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. T. Kościuszki 87/B1, 50-442 Wrocław

W tytule przelewu należy napisać:

imię i nazwisko Uczestnika szkolenia, termin szkolenia, tytuł szkolenia

§ 3. Termin płatności

Zaliczkę należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych od wysłania formularza zgłoszeniowego. Brak wniesienia opłaty w tym terminie skutkuje domniemaniem rezygnacji z szkoleniu.

Pozostałą część opłaty za szkolenie należy przelać najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Brak wpłaty we wskazanym terminie powoduje przeniesienie Uczestnika na listę rezerwowych.

§ 4. Przeniesienie zaliczki

Zaliczka lub pełna wpłata mogą zostać przeniesione na inne, dowolne szkolenie. Prosimy o rozważne rezerwowanie miejsc na szkolenie.

Zaliczkę należy wykorzystać do roku czasu od daty jej wpłacenia.

§ 5. Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnacja ze szkolenia skutkuje potrąceniem wpłaconej zaliczki. Jeśli rezygnacja nastąpi w czasie krótszym niż 7 dni poprzedzających szkolenie zostanie potrącona połowa kosztów szkolenia.

§ 6. Dodatkowo w cenie szkolenia

Cena szkolenia zawiera w sobie dodatkowo: materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz serwis herbaciano-kawowy, dostępny podczas szkolenia.

§ 7. Ponowne wystawienie zaświadczenia

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane przez Uczestnika dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym, skutkujące błędami w otrzymanym zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia. Ponowne wystawienie zaświadczenia z winy Uczestnika skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 25,00 zł brutto.

§ 8. Koszty dodatkowe

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegów ani posiłków w trakcie szkoleń.

§ 9. Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn losowych, choroby prowadzącego. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji, Uczestnik szkolenia otrzyma 100% zwrot wpłaconych pieniędzy.

§ 10. Gdzie odbywają się szkolenia

Adresy szkoleń odbywających się we Wrocławiu, w ASTO Ośrodku Edukacyjnym:

  • ul. Kościuszki 87/B1, Wrocław
  • ul. Kościuszki 89/B3, Wrocław

Wiadomość z dokładnymi informacjami dotyczącymi szkolenia również o lokalizacji szkolenia zostanie wysłana do każdego Uczestnika na podany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy w tygodniu poprzedzającym szkolenie.

§ 11. Szkolenia poza Wrocławiem

W sprawie szkoleń odbywających się poza Wrocławiem prosimy o kontakt z organizatorem danego szkolenia.

§ 12. Szkolenia we Wrocławiu

W sprawie szkoleń odbywających się we Wrocławiu prosimy o kontakt pod adresem lub telefonem wskazanym poniżej:

§ 14. Faktury

Faktury są wystawiane w terminie 14 dni od daty wpływu na konto bankowe i wysyłane mailowo. Prowadzimy system faktur zaliczkowych i końcowych.

Wszystkie podane kwoty za szkolenia są kwotami brutto (końcowymi).

ASTO