Regulamin szkoleń

Przed zgłoszeniem się na szkolenie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Szczególnie zwracamy uwagę na warunki zakwalifikowania na szkolenie.

Szkolenie w asto

„Nauczanie to nie napełnianie zbiornika, lecz rozpalanie ognia.”

– Carl Gustav Jung

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

§ 1 A. Warunki zawarcia umowy

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora jest równoznaczne z zawarciem Umowy, której przedmiotem jest Szkolenie oraz akceptacja Regulaminu.

W przypadku, w którym Organizator wymaga wpłaty zaliczki, brak jej uiszczenia we wskazanym przez Organizatora terminie jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy o przeprowadzenie Szkolenia.

§ 1 B. Warunek zakwalifikowania na szkolenie

Warunkiem zakwalifikowania się na wybraną przez siebie usługę szkoleniowo-rozwojową, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ośrodka oraz wpłata zaliczki bądź całej kwoty na wskazane poniżej konto. Dla poszczególnych szkoleń są to kwoty wymienione poniżej:

Zaliczka w kwocie 500 zł (bądź cała kwota):

  • Bilateralna Integracja – program indywidualny
  • Johansen – Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS
  • MNRI® – wszystkie Szkolenia MNRI®
  • FDM – Fascial Distortion Model
  • TiARiS® – Terapia i arteterapia ręki z elementami terapii stopy

Zaliczka odpowiadająca całej kwocie za szkolenie:

  • Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD – 450 zł
  • Choreoterapia – taniec i ruch w terapii dzieci młodzieży i dorosłych – 400 zł

Zaliczka w kwocie 300 zł (bądź cała kwota):

  • Wszystkie inne szkolenia, które nie zostały wymienione wyżej.

Podstawą przyjęcia jest kolejność wpłynięcia zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.
Uczestnik o zakwalifikowaniu się na wybraną formę edukacji pozaszkolnej zostaje poinformowany drogą mailową.

§ 2. Dodatkowe waraunki na szkolenia MNRI®

Uczestnik zapisujący się na szkolenia MNRI®, posiadające wymagania wstępne, w formularzu zgłoszeniowym powinien podać numery zaświadczeń szkoleń, które ukończył i które są wymagane do zakwalifikowania się na dane szkolenie.

Wymagania wstępne są opisane na naszej stronie internetowej https://asto.edu.pl/sciezka-edukacji-mnri/.

§ 3. Numer konta bankowego

Zaliczkę (bądź całą kwotę) należy wpłacić na konto:

Citibank 28 1030 0019 0109 8503 0011 0834

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. T. Kościuszki 87/B1, 50-442 Wrocław

W tytule przelewu należy napisać:

imię i nazwisko Uczestnika szkolenia, termin szkolenia, tytuł szkolenia

§ 3. Termin płatności

Zaliczkę należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych od wysłania formularza zgłoszeniowego.

Pozostałą część opłaty za szkolenie należy przelać najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Brak wpłaty we wskazanym terminie powoduje przeniesienie Uczestnika na listę rezerwowych.

§ 4. Przeniesienie zaliczki

Zaliczka lub pełna wpłata mogą zostać przeniesione na inne, dowolne szkolenie. Prosimy o rozważne rezerwowanie miejsc na szkolenie.

Zaliczkę należy wykorzystać do roku czasu od daty jej wpłacenia.

§ 5. Rezygnacja ze szkolenia

Uczestnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług szkoleniowych w każdym czasie z ważnych przyczyn.

O rezygnacji z udziału w szkoleniu należy poinformować Organizatora poprzez wysłanie informacji na adres email: biuro@asto.edu.pl.

Rezygnacja ze szkolenia w czasie krótszym niż 14 dni poprzedzających szkolenie skutkuje potrąceniem wpłaconej zaliczki. 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu bądź odwołaniu szkolenia ze strony Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do przeniesienia zaliczki lub pełnej wpłaty na poczet innego szkolenia.

W przypadku zwrotu kosztów szkolenia/zaliczki potrącana jest kwota manipulacyjna w kwocie: 20 zł brutto.

Zwrot opłaty za szkolenie nastąpi, nie później niż w terminie 14 dni od daty przesłania informacji drogą mailową, przy użyciu sposobu płatności jakiego użył Uczestnik.

§ 6. Dodatkowo w cenie szkolenia

Cena szkolenia zawiera w sobie dodatkowo: materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz serwis herbaciano-kawowy, dostępny podczas szkolenia.

§ 7. Ponowne wystawienie zaświadczenia

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane przez Uczestnika dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym, skutkujące błędami w otrzymanym zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia. Ponowne wystawienie zaświadczenia z winy Uczestnika spowoduje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 25,00 zł brutto.

§ 8. wysyłka certyfikatów (szkolenia online)

Szkolenia online, po których wystawiane są CERTYFIKATY, wysyłane są przez Prowadzących szkolenie za pośrednictwem paczkomatu InPost pod wskazy przez Uczestnika adres.

W przypadku nie odebrania paczki w odpowiednim czasie i zwrotu paczki do Nadawcy, ponowna wysyłka na koszt Uczestnika za pośrednictwem przesyłka kurierska za pobraniem InPost

 

§ 9. Koszty dodatkowe

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegów ani posiłków w trakcie szkoleń.

§ 10. Koszty dodatkowe

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegów ani posiłków w trakcie szkoleń.

§ 11. zmiana terminu szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwość zmiany terminu wykonania usługi szkoleniowej z przyczyn losowych, choroby prowadzącego lub jej odwołania w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji, Uczestnik szkolenia otrzyma 100% zwrotu wpłaconych pieniędzy, bądź możliwość przeniesienia zaliczki/całości kwoty na poczet innej usługi szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie z przyczyn losowych prawo zmiany Instruktora/Wykładowcy na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Zwrot opłaty za usługę szkoleniową nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty poinformowania Uczestnika o odwołanym szkoleniu, przy użyciu sposobu płatności jakiego użył Uczestnik.

§ 12. Gdzie odbywają się szkolenia

Adresy szkoleń odbywających się we Wrocławiu, w ASTO Ośrodku Edukacyjnym:

  • ul. Kościuszki 87/B1, Wrocław
  • ul. Kościuszki 89/B3, Wrocław

Wiadomość z dokładnymi informacjami dotyczącymi szkolenia również o lokalizacji szkolenia zostanie wysłana do każdego Uczestnika na podany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy w tygodniu poprzedzającym szkolenie.

§ 13. Szkolenia poza Wrocławiem

W sprawie szkoleń odbywających się poza Wrocławiem prosimy o kontakt z organizatorem danego szkolenia.

§ 14. Szkolenia we Wrocławiu

W sprawie szkoleń odbywających się we Wrocławiu prosimy o kontakt pod adresem lub telefonem wskazanym poniżej:

§ 15. Faktury

Faktury są wystawiane w terminie 14 dni od daty wpływu na konto bankowe i wysyłane mailowo. Prowadzimy system faktur zaliczkowych i końcowych.

Wszystkie podane kwoty za szkolenia są kwotami brutto (końcowymi).

Faktura/Rachunek zostanie wysłana na adres email wskazany w formularzu uczestnictwa. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur/rachunków, duplikatów tych faktur/rachunków oraz ich korekt w formie elektronicznej.

Wszelkie korekty faktur możliwe są w danym miesiącu kalendarzowym.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym przez Uczestnika, skutkujące błędami na fakturze. Korekta faktury skutkuje naliczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 20,00 zł brutto.

 

§ 16. Dofinansowania, dokumenty, formularze

Osoby ubiegające się o dofinansowania, które potrzebują, aby pracownik Ośrodka Edukacyjnego ASTO wypełnił wymagane przez instytucje dofinansowujące dokumenty/formularze zobowiązane są do przesłania do Ośrodka tej informacji wraz z dokumentami co najmniej 7 dni roboczych przed oczekiwanym przez nich terminem wypełnienia i dostarczenia im tych dokumentów.

Nie bierzemy odpowiedzialności za dokumenty/formularze wysłane później.