Szkolenie 

Bilateralna Integracja

Program Integracji Bilateralnej został tak opracowany, aby wspierać rozwój i integrację wszystkich zmysłów oraz stymulować połączenia neuronalne pomiędzy ruchem i funkcjami poznawczymi.

Integracja bilateralna

„Dwustronna integracja motoryczna polega na zdolności do koordynowania obu stron ciała i rozwoju lateralizacji za pomocą równoczesnych i przeciwległych ruchów obu stron(…).”

– Sheila Dobie

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

 • nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • nauczycieli nauczania zintegrowanego
 • pedagogów wspierających
 • specjalistów terapii pedagogicznej
 • nauczycieli wychowania fizycznego
 • terapeutow integracji sensorycznej
 • psychologów
 • logopedów
 • osób pracujących z dziećmi, które mają problemy z : zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi
agsdix-fas fa-graduation-cap

Etapy szkolenia

Dostępne są 2 niezależne od siebie szkolenia:

 • Bilateralna Integracja – program szkolny
 • Bilateralna Integracja – program indywidualny 
agsdix-fas fa-certificate

Tytuł Terapeuty Bilateralnej Integracji

Ukończenie szkolenia Bilateralna Integracja – program indywidualny jest równoznaczne z nadaniem tytułu Terapeuty Bilateralnej Integracji.

Bilateralna Integracja (BI)

Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.

Obraz diagnostyczny zaburzeń integracji bilateralnej w znacznej części nakłada się na zaburzenia motoryczne odczytywane w diagnostyce integracji sensorycznej. Bilateralna integracja to koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu).

Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np.: cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie. Trudności w obustronnej koordynacji mogą wskazywać na trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała.

Bilateralna nauka trwająca aż do wieku szkolnego, w znacznej części zależy od doświadczeń, które mogą zawierać błędne informacje, a te prowadzą do problemów w nauce takich jak niezrozumienie instrukcji, problemów w rozróżnianiu prawej i lewej strony, problemów z czytaniem, pisaniem, mówieniem, pamięcią.

Katarzyna rychetsky
Integracja bilateralna

Do kogo skierowany jest program Bilateralnej Integracji (BI)?

Jest to program zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Wiele osób, u których występują opóźnienia rozwoju, mają trudności w nauce lub odnoszą niepowodzenia, w tym dzieci z dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD. Ci prezentują często niedojrzałość w systemie motorycznym. Wówczas może ujawnić się słabe lub niesymetryczne napięcie mięśniowe, nieadekwatność, deficyty uwagi oraz słaba pamięć, słaba kontrola mięśni oka i upośledzenie funkcji wizualnych, słuchowych i percepcji. Opóźnienia w rozwoju motorycznym są nierozerwalnie związane z opóźnieniami w rozwoju poznawczym i społecznym.

Symptomy zaburzeń obustronnej integracji, integracji bilateralnej:

circle icon  często towarzyszą zaburzeniom posturalno-okoruchowym,
circle icon  obniżona obustronna koordynacja (np. łapanie piłki),
circle icon  trudności z rozróżnieniem stron prawa-lewa,
circle icon  unikanie przekroczenia linii środkowej ciała (np. krążenia tułowia),
circle icon  niewykształcona w pełni lateralizacja,
circle icon  niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych (kopanie piłki w ruchu).

Integracja bilateralna
Szkolenie bilateralnej integracji

Program ćwiczeń ruchowych wzmacniających bilateralną integrację wg Sheila Dobie

Program ten opracowano jako sekwencje kolejnych układów ćwiczeń, które powinny być stosowane w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów dziecka, aby maksymalnie wspierać jego rozwój i zdolności edukacyjne.

W czasie programu dziecko poznaje nie tylko swoje ciało i jego położenie w przestrzeni, ale również w wyniku treningu umie łączyć wykonywanie wielu czynności naraz.

Jeśli ćwiczenia są wprowadzane stopniowo i ostrożnie, to program dwustronnej integracji:

circle icon  poprawia u dziecka świadomość ciała (schemat ciała w przestrzeni),
circle icon  poprawa równowagi statycznej i dynamicznej,
circle icon  lepsza kontrola postawy,
circle icon  lepsza współpraca między półkulami,
circle icon  poprawa współpracy ciała w obrębie góra – dół, lewo-prawo, przód-tył,
circle icon  poprawa poczucia kierunku,
circle icon  poprawa pamięci sekwencyjnej i planowania ruchu,
circle icon  automatyzacja ruchu,
circle icon  jest możliwa wielozadaniowość,
circle icon  poprawa funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi, pamięci.

Martin rychetsky
Centrum bilateralnej integracji

Mogą być dodatkowe korzyści takie jak wzrost pewności siebie, poczucie własnej wartości i motywacji.

Program ćwiczeń jest etapowy. Każdy element ćwiczeń jest łatwy do przeprowadzenia. Ćwiczenia zmieniamy, kiedy osiągniemy podniesienie poziomu sprawności fizycznej lub kiedy osiągnięty zostanie prawidłowy ruch każdego segmentu. W późniejszym czasie są dodawane wielozadaniowe elementy, które obejmują wizualne i słuchowe przetwarzanie.

Jest możliwe łączenie programu ćwiczeń integracji bilateralnej (obustronnej integracji) z innymi programami ruchowymi np. programem INPP lub programem integracji sensorycznej (SI).

Cechą charakterystyczną programu integracji bilateralnej jest hamowanie nieprawidłowych aktywności i wprowadzanie w ich miejsce prawidłowych wzorców ruchowych.

Diagnostyka

Podjęcie programu terapii integracji bilateralnej jest poprzedzone diagnostyką, w celu wykrycia problemów w rozwoju dziecka. Diagnoza powinna obejmować również takie obszary jak wyniki w nauce, sprawność fizyczną, rozwój, funkcje słuchowe i wzrokowe. Wyniki testów diagnostycznych dają pozycję startową dla rozpoczęcia ćwiczeń oraz dają możliwość oceny postępów (ewaluacja).

Oprócz standardowych dowodów zmian zachodzących podczas programu ćwiczeń są też dowody subiektywne np. obserwacja rodziców, nauczycieli, terapeutów, samych dzieci, co w sumie da całościowy obraz rzeczywistych zmian.

Szkolenie bilateralnej integracji

Uprawnienia po ukończeniu szkolenia

Program szkolny i program indywidualny to dwa, niezależne od siebie szkolenia o różnym przeznaczeniu.

Bilateralna Integracja – Program szkolny

Szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych i obejmuje:

circle icon  wybrane ćwiczenia z programu terapeutycznego ułożone w konkretny program, przeznaczony do pracy z grupą przez okres roku szkolnego, przedszkolnego,
circle icon  uczestnik dostaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do pracy z grupą dzieci (uczestnik nie jest terapeutą BI),
circle icon  wybrane elementy diagnozy dostosowane do możliwości i czasu w placówce szkolnej, przedszkolnej,
circle icon  nie ma prawa posługiwać się logo BI.

Szkolenie bilateralna integracja
Szkolenie bilateralna integracja

Bilateralna Integracja – Program indywidualny

Szkolenie można zrealizować bez udziału w programie szkolnym.

Szkolenie trwa 36 godzin dydaktycznych. Zakres szkolenia obejmuje:

circle icon  naukę bardzo dużej ilości ćwiczeń (około 400) pozwalających na indywidualne podejście do pacjenta przez terapeutę,
circle icon  zdobycie umiejętności pracy indywidualnie oraz grupowo,
circle icon  zdobycie umiejętności z zakresu samodzielnego układania programu terapii w oparciu o wskazówki ze szkolenia,
circle icon  możliwość uczestniczenia (po roku) w dwudniowej superwizji, która jest dalszym etapem szkolenia i daje możliwość poznania jeszcze większej ilości ćwiczeń oraz zapoznania się z najnowszymi badaniami i wiadomościami na tematy związane z bilateralną integracją (np. na temat mózgu) – szczegółowe informację o superwizji u prowadzących.

circle icon  prawo do wykonywania pełnej diagnozy i pisania raportów z oceny procesów ruchowych przez uczestnika szkolenia,
circle icon  uczestnik dostaje zaświadczenie i zostaje terapeutą BI,
circle icon  ma prawo posługiwać się logo BI,
circle icon  możliwość dalszego rozwoju, np. zdobycie tytułu Trenera Programu Szkolnego (Trener ma uprawnienia do prowadzenia szkolenia – Program Szkolny) lub ukończenie BMT (programu przeznaczonego do pracy w ramach wychowania fizycznego),
circle icon  każda osoba która jest certyfikowanym terapeutą ma prawo być zamieszczona na stronie Akademii Bilateralnej Integracji. Każda osoba która jest certyfikowanym terapeutą i jest z województwa Dolnośląskiego może znależć się na stronie ASTO Certyfikowani Terapeuci Bilateralnej Integracji.

Szkolenie bilateralna integracja 5
Opracowanie na podstawie materiałów szkoleniowych: „Program ćwiczeń bilateralnej integracji bramą do sukcesu. Program ćwiczeń ruchowych wzmacniających Bilateralną Integrację wg Sheila Dobie”. Szkoleniowiec Andy Dalziell. Organizator i tłumaczenie materiałów w Polsce Katarzyna Rychetsky 2012 CWR Dobry Start.

Informacje organizacyjne

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

agsdix-fas fa-money-bill-wave

Koszt

Program szkolny: 700 zł

Program indywidualny: 2 800 zł

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania, program szkolny

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin dydaktycznych) 

online/stacjonarnie

Odbędzie się w godzinach:
Sobota 9:00 – 16:00
Niedziela 9:00 – 13:30

agsdix-smt3-schedule

Czas trwania, program indywidualny

Szkolenie trwa 4 dni (36 godzin dydaktycznych)
1 dzień: 17:00 – 21:00 / on-line
2 dzień: 9:00 – 17:00 / stacjonarnie
3 dzień: 9:00 – 17:00 / stacjonarnie
oraz 2 godz. pracy własnej Uczestnika w ramach przygotowania do egzaminu
4 dzień: 9:00 – ok. 14:00 / stacjonarnie

W ramach przygotowania do egzaminu zalecane są dodatkowo min. 3 godziny pracy własnej z materiałami otrzymanymi od Wykładowcy.

Szkolenie w całości online:

22.08 – 17:00-21:00

23.08 – 15:00-21:00

24.08 – 9:00-16:00

25.08 – 9:00 – 14:00

 

agsdix-fas fa-user-clock
agsdix-smt2-home

Organizator

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1
50-442 Wrocław

Terminy szkoleń

Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.