Szkolenie 

Dziecko w Równowadze

Terapeutyczny program dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)

Pisanie terapeutyczne

“Życie jest cudem, a nauczyciel powinien być przygotowywany do bycia medium dla tego cudu.”

– Edward Blishen

agsdix-fas fa-user-graduate

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom, pedagogom, logopedom, terapeutom pracującym z dziećmi z APD, terapeutom integracji sensorycznej, rehabilitantom z placówek integracyjnych oraz psychologom.

  agsdix-fas fa-graduation-cap

  Przebieg szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie on-line, obejmując 25 godzin dydaktycznych.

  Składa się z części teoretycznej (8 godzin), części praktycznej (12 godzin) oraz egzaminu.

  Prowadzone jest w formie warsztatu on-line, opartego na materiale filmowym. Na koniec przeprowadzany jest egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru, realizowany online.

  agsdix-fas fa-certificate

  Zaświadczenie

  Uczestnicy otrzymują Certyfikat – Providera programu Dziecko w równowadze – dla dzieci z deficytem Integracji CAPD.

  Uczestnik, w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych, uzyska możliwość wykorzystania w prowadzonej przez siebie pracy terapeutycznej testów oceniających funkcje ruchowe i ćwiczeń z programu – Dziecko w Równowadze.

  Ośrodek ASTO posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

  Dokumenty i zaświadczenia naszego ośrodka: https://asto.edu.pl/dokumenty-do-pobrania/

  Dziecko w Równowadze

  Program autorski Renata Borowiecka i Izabela Gelleta

  Prezentowany podczas szkolenia program terapeutyczny oparty na integracji międzypółkulowej obejmującej stymulację systemów: propriocepcji, równowagi, koordynacji, słuchu i wzroku, korzystnie wpływa na proces edukacji dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD – Deficyt Integracji.

  Współdziałanie stymulowanych w programie zmysłów kształtuje kompetencje neurofizjologiczne dzieci niezbędne do prawidłowego rozwoju funkcji słuchowych, poznawczych, procesów uczenia się oraz komunikacji.

  Dziecko w równowadze - dziewczynka na desce
  Dziecko w równowadze - dziewczynka na równoważni
  Dziecko w równowadze - dziewczynka na trampolinie

  Integracja międzypółkulowa

  Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10, zakwalifikowano jako „inne zaburzenia percepcji słuchowej”, charakteryzując to zaburzenie jako trudności w zakresie identyfikacji, dyskryminacji, rozróżniania i przetwarzania informacji akustycznych w ośrodkowym układzie słuchowym. W ICD-11 w grupie „inne określone zaburzenia z upośledzeniem słuchu”. Według różnych źródeł, APD dotyczy 5–7% dzieci w wielu szkolnym. Literatura przedmiotu rekomenduje, aby w proces terapii dzieci z podtypem klinicznym APD tj. Deficytem Integracji włączyć aktywności ruchowe poprawiające komunikację międzypółkulową.

  Takie umiejętności jak: równowaga, koordynacja, przekraczanie środkowej linii ciała są szczególnie istotne dla poprawy funkcjonowania dzieci z APD w procesie edukacji. Podczas szkolenia przedstawiane są neurofizjologiczne podstawy – rola móżdżku i spoidła wielkiego mózgu w przetwarzaniu bodźców ruchowych, słuchowych i ich znaczenia dla kontroli procesów słuchowych i poznawczych.

  Program „Dziecko w Równowadze”: Terapia APD dla terapeutów i rodziców

  Program “Dziecko w Równowadze” przeznaczony jest dla tych, którzy stosując odpowiednie, wybrane elementy programu, chcą wzbogacić swoje oddziaływania terapeutyczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD).

  • Terapeutom, którym scenariusze zajęć doskonalących komunikację międzypółkulową poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowo-słuchowe, będą przydatne do pracy indywidualnej z dzieckiem oraz do zajęć grupowych,
  • Rodzicom, którzy mogą otrzymać zestawy ćwiczeń (na każdy etap terapii) do wykorzystania w kontynuacji ćwiczeń również w domu.

  Rekomendacje programu dla dzieci z APD

  Program ćwiczeń rekomendowany jest:

  • dzieciom w wieku szkolnym z deficytem integracji zaburzeń przetwarzania słuchowego APD,
  • dzieciom w wieku przedszkolnym oraz tym, u których zaburzenia przetwarzania słuchowego są zaburzeniem współwystępującym.

  Zalety programu

  Praca programem “Dziecko w Równowadze” nie wymaga użycia skomplikowanego i drogiego sprzętu ani specjalnie przygotowanej sali ćwiczeń.

  Dodatkowym atutem jest możliwość prowadzenia terapii przy zastosowaniu specjalnie skomponowanej na potrzeby programu muzyki.

  Cele szkolenia

  • Wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielną terapeutyczną pracę z dzieckiem wg programu „Dziecko w Równowadze”.
  • Poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie pracy terapeutycznej w zaburzeniach przetwarzania słuchowego APD oraz specyficznych trudnościach w uczeniu się.

  Efekty uczenia się

  • prawidłowo definiuje zaburzenia przetwarzani słuchowego APD, zna przyczyny APD, symptomy, profile kliniczne oraz ich rolę w zaburzeniach rozwojowych;
  • zna proces diagnostyczny APD, zna testy behawioralne na podstawie, których wykonywana jest diagnoza APD,
  • prawidłowo analizuje problemy dziecka w aspekcie sensomotorycznym związane z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD,
  • potrafi przeprowadzić testy diagnozujące funkcjonowanie zmysłu równowagi, koordynacji,
  • definiuje strategie terapeutyczne, zna cele i założenia programu „Dziecko w Równowadze”
  • określa cele terapeutyczne, plan i możliwości wdrożenia terapii wg programu „Dziecko w Równowadze”,
  • dostosowuje terapię do indywidualnego profilu zaburzeń dziecka
  • potrafi prowadzić terapię ruchową – wspomagającą trening słuchowy APD, w oparciu o program „Dziecko w Równowadze”,
  • wspomaga dziecko w harmonijnym rozwoju psychoruchowym
  • WSPIERA rodziców w procesie terapeutycznym.

  Program szkolenia

  I. Ruch, koordynacja i równowaga

  1. Fundamentalna rola zmysłu równowagi:
   • wpływ układu przedsionkowego,
   • wpływ układu proprioceptywnego,
   • testy diagnozujące zmysł równowagi.
  2. Równowaga a trudności w uczeniu się:
   • dysleksja, dysgrafia.
  3. Wpływ treningu równowagi na percepcję:
   • wzrokową,
   • słuchową.
  4. Trening ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych:
   • maty, piłki, równoważnie, materace,
   • z przyborami i bez przyborów.
  5. Trening ruchu gałek ocznych na równoważni.
  6. Trening propriocepcji:
   • wyciszająca i organizująca stymulacja.
  7. Rola rytmu i właściwie dobranej muzyki w uczeniu się.

  II. Ruch, słuch, koordynacja i równowaga – harmonijna współpraca

  1. Charakterystyka zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD:
   • etiologia, symptomy,
   • definicja,
   • profile kliniczne dzieci z CAPD,
   • CAPD w zaburzeniach rozwojowych (dysleksja, ADHD, SLI, autyzm, zespół Aspergera).
  2. Przebieg procesu słyszenia w części obwodowej i ośrodkowej układu słuchowego.
  3. Diagnoza CAPD – prezentacja.
  4. Profil kliniczny CAPD – Deficytem integracji – wyzwaniem dla terapeuty SI:
   • charakterystyka trudności dziecka z deficytem Integracji CAPD,
   • rola terapeuty IS w procesie terapeutycznym.
  5. Postępowanie terapeutyczne:
   • w szkole – wskazówki dla nauczycieli,
   • w domu – wskazówki dla rodziców.
  6. Formy pomocy – na przykładzie specjalistycznych treningów słuchowych.

  III. Część praktyczna

  Specyfika oddziaływań wobec Dziecka z Deficytem Integracji CAPD w ramach terapii integracji sensorycznej:

  • ćwiczenia poprawiające transfer informacji między półkulami,
  • ćwiczenia orientacji w przestrzeni,
  • ćwiczenia koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej,
  • ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych,
  • ćwiczenia równoważne.

  Informacje organizacyjne

  W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

  agsdix-fas fa-money-bill-wave

  Koszt

  Moduł pierwszy: 1450 zł

  Cena szkolenia obejmuje:
  • materiały szkoleniowe udostępnione w formie elektronicznej,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające opis efektów uczenia się,
  • dostęp do nagrania szkolenia przez 7 dni po zakończeniu szkolenia,
  agsdix-smt3-schedule

  Czas trwania

  Szkolenie trwa: 3 dni -(25 godzin dydaktycznych)

  Piątek 16:30 – 20:00
  Sobota 9:00 – 17:30
  Niedziela 9:00 – 13:30

  oraz 5 godzin pracy zdalnej uczestnika w ramach przygotowania do egzaminu z materiałami otrzymanymi od Wykładowców.

  agsdix-fas fa-user-clock
  agsdix-smt2-home

  Organizator

  ASTO Ośrodek Edukacyjny
  ul. Kościuszki 87/B1
  50-442 Wrocław

  Terminy szkoleń

  Terminy pozostałych szkoleń znajdziesz w terminarzu.